Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών εργοταξίου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1247/12.12.2011 το τέλος επιτηδεύματος δεν επιβάλλεται, ειδικά σε περίπτωση διακοπής των εργασιών του εργοταξίου επιχείρησης εκτέλεσης τεχνικών έργων διότι με την περαίωση του τεχνικού έργου και την παύση κάθε τεχνικής δραστηριότητας στο χώρο του εργοταξίου, θέμα πραγματικό το οποίο αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο στοιχείο, ο χώρος αυτός δεν χαρακτηρίζεται ως υποκατάστημα, αφού στο χώρο αυτό δεν διενεργείται πλέον οποιαδήποτε παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα και εφ’ όσον βέβαια έχει υποβληθεί δήλωση μεταβολής για την διακοπή εργασιών του εργοταξίου.